T. C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TİCARİ KUAFÖR ALANI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI


1) İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı sağlık tesisimize tahsisli olan aşağıda belirtilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki 30 m2 Kuaför Alanı 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2) İhale Usulü: Söz konusu kuaför ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3)  Kuaför Kiralama İhalesi:İlk Yıl Tahmini Kira BedeliMetrekaresiİhale Tarihi / Saati ve Yeri174.320,87 TL3031.08.2023 / 14:30 / Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
4.1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınmaz Kiralama Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler.
4.2. Kuaför alanı için 1 yıllık tahmini kira bedeli üzerinden alınan 52.296,00 TL (Elli iki bin iki yüz doksan altı Türk lirası) tutarındaki Geçici Teminat bedelinin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü  Halk Bankası Adapazarı Şubesine ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına yatırılması veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre  düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu alınması gerekmektedir. Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı, tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri mutlaka bulunmalıdır.
4.3. Gerçek kişi olması halinde Kimlik Fotokopi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge

4.4. Tebligat için ihale tarihinden itibaren geriye dönük son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi veya Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğü, e- Devlet veya Muhtarlıktan alınacak)

4.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)  Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi
b)  Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekâlet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi ihaleye katılmak zorundadır.)

4.7.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan  ihale  tarihinden itibaren geriye dönük son üç ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.
4.8. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Çıraklık Eğitim veya MESEM’ merkezlerinden alınmış ‘Ustalık, Berberlik veya Kuaförlük Belgesi’ olmalıdır.
4.9.İsteklilerin iş deneyim belgesi olarak ihale ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru en az 2 yıl berberlik veya kuaförlük yaptığına dair belgeyi Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alarak vermeleri gerekir. (Belge olarak en az 2 yıl süreli oda kaydı veya en az 2 yıl süreli berberlik/kuaförlük sigortalı ya da bağ-kurlu çalışma süreli SGK dökümü veya en az 2 yıl önce alınmış ustalık belgesi veya resmi kurum berber kuaför kiralama alanı olarak en az 2 yıl içeren sözleşme)
4.10.Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
4.11. İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
4.12. İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (SGK daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden barkodlu bir şekilde alınabilir.)
4.13 İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin (ihale dokümanının) alındığını gösteren dekont / şartname alındı belgesinin bir nüshasını ihale dosyasına ekleyecektir.  İhaleye katılacak olanların Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Adapazarı şubesi ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına 200,00 TL (İki yüz Türk lirası) şartname ücreti yatırmaları zorunludur. Kira şartnamesi Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi (Taşınmaz Kiralama)’nden temin edilebilir.
5) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
6) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Yasasının 17.ve 18. maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.
 

#ilangovtr Basın No ILN01877174